PRIVACY VERKLARING

DEEM CONSULTING B.V.

Deze privacyverklaring is van toepassing voor alle activiteiten die DeeneD, de handelsnaam van DEEM Consulting B.V. ontplooit. DEEM Consulting maakt uitsluitend gebruik van de website van DeeneD www.deened.nl

DeeneD, gevestigd aan de Hoge Ham 89A 5104 JC te Dongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

DeeneD
Hoge Ham 89 A
5104 JC Dongen
+31 182 640 775
info@deened.nl

www.deened.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DeeneD verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op een website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

DeeneD verwerkt voor sommige betrokkenen mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Kopie identiteitsbewijs
 • Gegevens over je gezondheid
 • Doordat onze digitale systemen informatie aan elkaar verbinden, beschikken wij mogelijk over informatie waaruit jouw ras af te leiden is, bijvoorbeeld een foto. Deze informatie wordt verder niet actief gebruikt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DeeneD verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verstrekken van informatie over onze diensten
 • Het tot stand brengen van een overeenkomst
 • Het uitvoeren van een overeenkomst
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • DeeneD verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslag van het verwerken van jouw persoonsgegevens is een (tot stand te komen) overeenkomst of de door jouw verleende toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DeeneD bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor je persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

DeeneD deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DeeneD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DeeneD en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deened.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op jouw verzoek. DeeneD wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DeeneD neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@deened.nl

Partners DeeneD

VWV
Deem installatie

Neem contact met ons op

0182-6450775
info@deened.nl

Bezoekadres

Hoge Ham 89A
5104JC Dongen